Algemene voorwaarden Maryamma Lessen

Maryamma Workshops Alkmaar – algemene voorwaarden – versie december 2021

Door deel te nemen aan de lessen ga je akkoord met de algemene voorwaarden:
Opzegtermijn:
De opzegtermijn bedraagt 4 weken. De opzegging dient voor de 1e van de maand te geschieden en
kan per brief of per mail (info@maryamma.nl). Na de opzegdatum dient er nog 4 weken lesgeld
doorbetaald te worden.
Betaling
Betaling gaat per twee maanden op vastgestelde data. Zie tabel:

Maanden Betaal data
Januari en februari 1e week januari
Maart en april 1e week maart
Mei en juni 1e week mei
Juli en augustus 1e week juli 2
September en oktober 1 week september
November en december 1 week november

1. Bij afwezigheid in de 1e week van de nieuwe periode, graag een week eerder betalen.
2. Wij houden zomervakantie, hierover wordt u tijdens de les over geïnformeerd (uiteraard wordt het
te betalen lesgeld aangepast aan de beschikbare lessen).
3. Bij in gebreke blijven van betaling kan toegang tot de les ontzegd worden!
4. Bij tussentijds instappen betaal je de lessen (kosten evenredig) tot de eerstvolgende betaaldatum

Kosten
Tarief per 2 maanden bedraagt 95 euro (prijspeil 2021). Dit tarief wordt jaarlijks herzien in december
voor het volgende jaar.
Vakanties:
In de schoolvakanties wordt er gewoon lesgegeven behoudens de zomervakanties, de zomervakantie
loopt gelijk aan de schoolvakanties noord, conform advies Ministerie OCW. Over deze periode bent
geen lesgeld verschuldigd, hierover wordt u apart geïnformeerd
Restitutie:
Tussentijdse afwezigheid of beëindiging1 van de lessen geeft geen recht restitutie of vermindering van
het betaalde bedrag. Een gemiste les kan op een andere dag ingehaald worden.
In geval van annulering van de les door Maryamma Workshops Alkmaar heeft men wel recht op
restitutie mits de les niet op een andere dag ingehaald kan worden, tenzij er sprake is van overmacht.
Aansprakelijkheid:
Maryamma Workshops Alkmaar is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het
verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten, en/of voor lichamelijk letsel.
Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en Maryamma is het Nederlandse recht van toepassing.
Privacy
Bij start van de lessen worden uw gegevens gevraagd zoals uw naam, mailadres en telefoonnr. In het
kader van privacy zal Maryamma Workshops Alkmaar geen gegevens van de cursisten doorgeven
aan derden.
Tenslotte
Bij festiviteiten of uitvoeringen kunnen film- en/of fotomaterialen gebruikt worden voor publicatie.
Bezwaren hiertegen dient u kenbaar te maken bij Maryamma Workshops Alkmaar
1 Bij tijdige opzegging wordt het te veel betaalde lesgeld aan uw geresitueerd