Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen 
1.1  Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Maryamma.
1.2  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, na een schriftelijke bevestiging door Maryamma.
1.3  Wij zijn gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel te aanvaarden op voorwaarde,   dat        door de wederpartij zekerheden worden gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 2. Definities 
2.1   Organisator: Maryamma
2.2   Cliënt: De (rechts-) persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om werkzaamheden te verrichten.

Artikel 3.  Offertes
3.Offertes en aanbiedingen van Maryamma zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is  gesteld.
3.2  Maryamma kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reiskosten en materiaalhuur ( tenzij anders aangegeven)
3.4  Een samengestelde prijsopgave verplicht Maryamma niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanvragen.

Arikel 4.  Boeking / totstandkoming van de overeenkomst 
4.1  
 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Maryamma komt tot stand door ondertekening van de offerte of door een bevestiging per email door de opdrachtgever.
4.2   Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd

Artikel  5.  Uitvoering van de overeenkomst
5.1  
 Bij het aangaan van de overeenkomst staat de opdrachtgever garant voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen ( denk aan geluidsoverlast ) en kan zich bij weigering daarvan niet op overmacht beroepen.
5.2   Maryamma  zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en met vakmanschap uitvoeren. Om de volle kwaliteit van de workshop te kunnen garanderen is het van belang dat aan de eisen en wensen m.b.t. de opstelling in de workshopruimte door opdrachtgever tegemoet is gekomen.
5.3   Maryamma heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft.
5.4  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maryamma  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt.
5.5   Het gebruik van alcohol door de deelnemers voor aanvang van de workshop heeft een nadelige invloed op de workshop, wij kunnen in dat geval niet garant staan voor de kwaliteit van de workshop.
5.6  Het is de deelnemers niet toegestaan tijdens de workshop te eten, drinken of te roken.

Artikel 6.  Betaling 
6.1   Organisator stuurt cliënt na de opdracht bevestiging een factuur.
6.2   Bij een workshop arrangement met catering dient 40 % van het factuurbedrag binnen 7 dagen na opdracht bevestiging betaald te zijn. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit dient de resterende 60 % van het factuurbedrag betaald te zijn.
6.3  De cliënt die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat vanuit de evenementenorganisator een nadere ingebrekestelling is vereist. Organisator is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen met daarbij een aanvullende schadevergoeding voor alle ter zake van de overeenkomst al gemaakte kosten en aanvullende kosten van bijvoorbeeld een deurwaarder / incassobureau.
6.5   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Maryamma op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.6   Contractant is aan Maryamma de bedragen verschuldigd volgens de overeengekomen vergoedingen als vermeld in de overeenkomst.
6.7   De vergoedingen zijn, voor zover niet anders vermeld, in Euro's (€) inclusief  6% of 19% BTW.
6.8   Indien contractant niet heeft betaald, is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 7.  Kosten / prijs
7.1   In de doorde  organisator aangegeven prijs zijn inbegrepen alle in de activiteit omschreven zaken.

Artikel  8.  Wijziging(en) door de cliënt 
8.1  
 Wijzigingen door de cliënt dienen schriftelijk of per email te geschieden. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum. Mochten de wijzigingen kosten met zich meebrengen doordat de organisator al vastgelegde afspraken heeft waaraan kosten zijn verbonden dan dienen deze door de cliënt voldaan te worden.
8.2   Als het aantal deelnemers minder is dan het in de bevestiging vermelde aantal vindt geen restitutie plaats.
8.3   De cliënt dient daarom rekening te houden met de programma kosten zoals eerder overeengekomen met organisator, ook al blijken er minder deelnemers aanwezig te zijn dan gepland bij het programma.
8.4   Bij een groter aantal zullen wij indien nodig of een  nacalculatie doen of  daarvoor een nieuwe bevestiging ter ondertekening sturen.
8.5   Bij wijzigingen in de opzet van het programma maken we een hercalculatie en bevestiging waarbij de oude overeenkomst rechtsgeldig blijft totdat de nieuwe, door opdrachtgever getekend, is terug ontvangen
8.6   Vermeerdering in het deelnemers aantal of wijziging door de cliënt in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zullen deze worden doorberekend aan de cliënt.

Artikel  9.  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
9.1  
 Maryamma is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
9.2   Voorts is Maryamma bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Maryamma kan worden gevergd.
9.3   Indien Maryamma tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9.4   Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Maryamma gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct  en indirect ontstaan.
9.5   Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Maryamma gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9.6   In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Maryamma vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Maryamma op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel  10. Annulering
10.1   Annulering(en) door de cliënt dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.
10.2   Bij annulering tot 30 dagen voor de dag dat de dienstverlening zal starten brengen wij € 50,- administratiekosten in rekening.
10.3   Bij annulering van de workshop door opdrachtgever binnen 30 dagen voor de dag dat de dienstverlening zal starten brengen wij 40 % van de totaalsom, met een minimum van 125 euro, in rekening.
10.4   Bij annulering binnen twee  weken voor de dag dat de dienstverlening zal starten is dat 60% van de totaalsom.
10.5   Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de dienstverlening en op de dag zelf wordt 100% in rekening gebracht.

Artikel 11. Wijziging(en) / Annulering door de organisator
11.1  Indien organisator door omstandigheden, voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering van de organisator, het programma niet kan laten doorgaan of wijzigingen moet aanbrengen, is organisator verplicht de cliënt zo spoedig mogelijk in te lichten.
11.2  Indien organisator de boeking niet kan laten doorgaan, zal organisator de al (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom direct terugbetalen. Organisator is niet gehouden tot andere vergoedingen of kosten.
11.3   Maryamma zal in geval van ziekte, ongeval en/of andere onvoorziene omstandigheden in overleg met de opdrachtgever trachten een vervangende gelijkwaardige workshop aan te bieden

 Artikel 12. Uitvoering overeenkomst
12.1  
 Organisator zal elke overeenkomst naar beste kunnen proberen uit te voeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
12.2   Indien door Maryamma of door Maryamma ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten
12.3   De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maryamma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Maryamma worden verstrekt.
12.4   Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Maryamma zijn verstrekt, heeft Maryamma het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Maryamma ter beschikking heeft gesteld. Maryamma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Maryamma is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.5   Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Maryamma een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
12.6   Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Maryamma gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
12.7   Indien Maryamma met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Maryamma niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 13.  Aansprakelijkheid opdrachtgever
13.1 
 Meedoen aan een evenement in welke vorm dan ook, geschiedt altijd op eigen risico.
13.2  Maryamma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit.
13.3   Een ieder die meedoet aan een evenement of zich al dan niet met toestemming van ons binnen het evenemententraject bevindt, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
13.4   Mocht de workshop door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.

Artikel 14.   Aansprakelijkheid organisator
14.1  
 Indien Maryamma aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.2   Maryamma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Maryamma is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
14.3   De aansprakelijkheid van Maryamma is in ieder geval steeds beperkt  tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
14.4  Maryamma is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
14.5   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maryamma aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Maryamma toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.6   Maryamma  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade
14.7   Maryamma is niet aansprakelijk ingeval van verlies , diefstal of beschadiging van geldstukken, goed, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waarde documenten of andere zaken van waarde. Het eventueel in bewaring nemen van voren bedoelde zaken van waarde geschiedt uitsluitend voor risico van de deelnemer
14.8   Maryamma is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van de eigendommen deelnemers
14.9   Maryamma is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.
14.10  Maryamma is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan organisator kunnen worden toegerekend.
14.11   Voor zover een evenementendeelnemer niet de contractuele wederpartij is van Maryamma is de contractuele wederpartij gehouden de schade te vergoeden,die  Maryamma lijdt, doordat de evenementendeelnemer op grond van deze voorwaarden en de wet de op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.
14.12   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Maryamma

Artikel 15.  Schade door deelnemer(s
15.1  
  Indien een deelnemer van een activiteit zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de activiteit (evenement, workshop, arrangement, diner, e.d.) in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze door de begeleid(st)er van organisator van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.
15.2  Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Organisator behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer of de cliënt.
15.3   Maryamma heeft het recht om de workshop ter plekke en per direct te annuleren in het geval van calamiteiten.
15.4   Bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging  van instrumenten  dreigt is maryamma gerechtigd het optreden te staken, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen  honorarium in zijn geheel te voldoen. De schade zal tevens verhaald worden bij de opdrachtgever.
15.5   Enige vorm van discriminatie, drugs, seksuele intimidatie of welke vorm ook van intimiteit en alcohol misbruik worden niet getolereerd.
15.6   Enige vorm van vernieling of beschadiging van Maryamma's eigendommen door de deelnemers zal worden verhaald op de opdrachtgever de geadresseerde van de offerte.
15.7   In het geval van een groep minderjarigen dient er een leidinggevende aanwezig te zijn.

Artikel 16.  Klachten 
16.1  
 Ondanks de inzet en zorgen van organisator is het toch mogelijk dat de cliënt een klacht heeft. Deze klacht dient direct bij de contactpersoon / begeleid(st)er van organisator of organisator zelf te worden aangegeven, zodat een en ander voor zover mogelijk naar tevredenheid van de klant kan worden verholpen.
16.2   Als het voor organisator niet mogelijk is de klacht op het moment van de activiteit op te lossen, dan wordt deze door Maryamma in behandeling genomen na schriftelijke indiening.

Artikel  17.  Publicaties 
17.1  
 Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, brochures en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.
17.2   Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 18.   Overmacht
18.1   Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee wij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, epidemieën en pandemieën , oorlog of
oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen,
transportmoeilijkheden, en andere storingen in ons bedrijf.
Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan wij afhankelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens ons voldoet, tenzij zulks aan ons verwijtbaar is.
18.2   In geval van overmacht heeft organisator het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de cliënt vergoeding van schade, kosten of interesten kan eisen. Organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
18.3   Maryamma kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
18.4  Voorzover Maryamma ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maryamma gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artilkel 19.  Veiligheid 
19.1  
 Maryamma heeft ten allen tijde het recht, wijzigingen in het evenementenprogramma aan te brengen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, in het belang van de veiligheid.
19.2   Toegang tot, dan wel deelname aan het evenement kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, als dat noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d.
19.3   De evenementendeelnemer dient de van overheidswege en door Maryamma gestelde voorschriften, die in belang van de veiligheid en orde zijn gegeven, strikt op te volgen.
Hij/zij zal zich in het algemeen onthouden gedragingen waardoor hij zichzelf en/of andere evenementendeelnemers in een gevaarsituatie brengt.
19.4   Indien de evenementendeelnemer het bepaalde in het vorige artikel opzettelijk overtreedt is Maryamma gerechtigd in het belang van de orde en veiligheid de overtreder(s) het verdere deelnemen te ontzeggen en te verwijderen van het evenement.
19.5   De uit deze condities voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid en de aan deze toegekende rechten gelden eveneens voor en komen toe aan zijn ondergeschikten en allen die in het bedrijf werkzaam zijn.

Artikel 20.  Nederlands recht

20.1   Op al deze artikelen en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 21.  Portretrecht  
21.1  
 Tijdens maryamma’s workshop of evenement kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop uzelf en/of uw kind(eren) mogelijk te zien zullen zijn. Deelname aan Maryamma's workshop of evenement betekent dat u toestemming verleent dat Maryamma deze beelden o.m. op de website en in folders publiceert
21.2   Deze beelden mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden.